Zväzový inšpektor BOZP pôsobí na základe ustanovení § 49 Zákonníka práce a ustanovení § 169 a nasledujúcich zákona č. 315/2001 o Hasičskom a záchrannom zbore v zmysle ustanovení zákona 124/2004 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ako aj zákona 125/2004 o inšpekcii práce a nariadení vlády, ktorými sa ustanovujú podmienky v pracovnom prostredí a obmedzenia slúžiace na ochranu zamestnancov ( Napr. ochrane pred ionizujúcim žiarení, manipulácii s bremenami, ochrane pred poveternostnými vplyvmi ochrane pred teplom, chladom a pod.) zväzový inšpektor nie je uvoľnený na prácu.

Prácu vykonáva na čiastočný úväzok. Najdôležitejšou činnosťou špecialistu ochrany práce - zväzového inšpektora bezpečnosti práce (ďalej len ZIBP) je kontrolná činnosť na pracoviskách mimo zásahovej činnosti, ktorá nepodlieha odborovej kontrole a je vo výlučnej právomoci a zodpovednosti veliteľa zásahu. ZIBP v roku 2019 vykonal kontrolu na hasičských staniciach v žilinskom kraji, kde pôsobí základná organizácia OZH. Kontrola bola zameraná na stav Osobných ochranných pracovných prostriedkov, ich životnosť, a technického stavu budov a priľahlých priestranstiev. Kontrolnou činnosťou bolo zistených 35 nedostatkov v pracovných priestoroch (stavbách a nádvorí). Z toho boli do prejednania kontroly odstránené 3 nedostatky. Na osobných ochranných prostriedkoch bolo zistených 76 nedostatkov, ktoré sa týkali okrem jedného prípadu poškodeného zásahového odevu teplom a poškodených prilieb ( prilba- škrupina má neobmedzenú životnosť za predpokladu celistvosti, čo v týchto prípadoch nebolo splnené a v prilbách sa nachádzali ryhy.). Ďalej je nutné konštatovať, že zásahové odevy sú na konci so životnosťou a ich životnosť môže predĺžiť len výrobca po odbornej prehliadke. ZIBP pripomienkoval predpisy a predpisy týkajúce sa BOZP. Podieľal sa na príprave kolektívnej zmluvy, bol členom vyjednávacieho tímu pri kolektívnom vyjednávaní zúčastnil sa pravidelného trojdňového doškoľovacieho seminára usporadúvaných KOZ SR – združením inšpektorov BOZP, zúčastnil sa jednania EPSU s hasičskou tematikou v Ríme (viď správa zo zahraničnej pracovnej cesty). Peter Križanský ŠOP-IBP

SPOLUPRACUJEME

newNová ponuka produktov

LEN PRE ČLENOV OZH !

 

Dalian logo new

dalian logo web

Pripravili sme viacero výhod pre členov OZH a ich rodiny.  
 V prípade akýchkoľvek otázok ako môžete tieto výhody využiť

kontaktujte Dalian s.r.o.:

+421 908 622 860

Bibiana Mathiová

hasici@dalian.sk

Spolu dokážeme viac

cennik telekom dalian

 VYSKLADAJTE SI PONUKU TELEKOM

DALIAN SK leták MZ

 

VIP Hasici datart

PONUKA AXA

cetelem1

Odborový zväz hasičov   
Drieňová 22
Bratislava
826 86

tel.: +421(0)692044461

IČO: 30811261

č.ú.: 4007856539/7500 - ČSOB

IBAN : SK26 7500 0000 0040 0785 6539