Vážená pani prezidentka Slovenskej republiky,
 
poslanci Národnej rady SR na svojom rokovaní 26.10.2021 schválili pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca NR SR Mariána Viskupiča k návrhu poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.311/2001 Z.  z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony  (ďalej len „pozmeňujúci a doplňujúci návrh“). Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa stravovanie  zamestnancov  vo  vlastnom stravovacom  zariadení, v  stravovacom  zariadení  iného  zamestnávateľa, stravovanie zamestnancov vo forme stravovacej poukážky alebo elektronickej stravovacej poukážky a nedávno zavedený finančný príspevok na stravovanie zrovnoprávnia. Doterajšia krátka prax totiž ukázala, že právna úprava, ktorá zaviedla finančný príspevok na stravovanie, ho daňovo (následne aj odvodovo)  znevýhodnila najmä  oproti zabezpečeniu  stravovania  vo forme stravovacej poukážky alebo elektronickej stravovacej poukážky. Na prvý pohľad toto zrovnoprávnenie  vyznieva  pre  zamestnancov  pozitívne, keďže v súčasnosti je stravovanie zamestnancov vo vlastnom stravovacom zariadení,  v  stravovacom zariadení iného zamestnávateľa,  stravovanie  zamestnancov  vo forme stravovacej poukážky alebo elektronickej stravovacej poukážky v plnej sume od dane oslobodené v zmysle § 5 ods. 7 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ale finančný príspevok na stravovanie je obmedzený na oslobodenie len do výšky 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu  (v súčasnosti do 2,81 €), prípadne je oslobodená časť poskytnutá z prostriedkov sociálneho fondu.  Uvedený rozdielny prístup v oslobodení od dane však vyplýva z povahy jednotlivých foriem zabezpečenia stravovania, keďže v prípade stravovacej poukážky alebo elektronickej stravovacej poukážky a stravovania v stravovacom zariadení je jasne preukázateľný účel, na ktorý sa vynaložené prostriedky využili.  Stravovanie  zamestnancov  je  súčasťou  sociálnej  politiky  zamestnávateľa  a jeho zabezpečenie  vo  forme  finančného  príspevku tak oslabuje  povinnosť  zamestnávateľa zabezpečiť stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti a jeho využitie môže byť prakticky na akýkoľvek účel.

Vďaka parlamentom schválenému pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu sa všetky formy zabezpečenia stravovania zrovnoprávňujú a  po novom  bude od dane oslobodená len časť zodpovedajúca sume najviac 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu (v súčasnosti do 2,81 €), prípadne časť poskytnutá z prostriedkov sociálneho fondu.  Ak bude chcieť zamestnávateľ poskytnúť zamestnancom príspevok nad tento limit, ten už bude podliehať dani a aj odvodom,  a to  v prípade každej formy  zabezpečenia  stravovania, teda aj v stravovacom  zariadení. Uvedené  môže  vo významnej  miere  zhoršiť  poskytovanie  stravovania  v stravovacích  zariadeniach zamestnávateľov, keďže sa zvýšia ich náklady. Vojnou  „gastrolístky verzus  peniaze“  a  v snahe vyriešiť problém s emitentami  sa zaviedol  nevýhodný  finančný  príspevok na  stravovanie.  Jeho  ďalšie  úpravy  vedú k znevýhodneniu aj ostatných foriem stravovania, čím sa naopak zvyšuje administratívna záťaž zamestnávateľov, aj  ich  náklady,  čo  boli  dôvody  na  zavedenie  finančného  príspevku. Zamestnancom, ktorí si nezvolili finančný príspevok na stravovanie, sa môže od nadobudnutia účinnosti pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu znížiť hodnota poskytovaného stravovania a budú  si  k nemu doplácať  vyššiu  sumu.  Pozmeňujúcim  a doplňujúcim  návrhom  zostali poškodení aj živnostníci, ktorí si daňové výdavky za stravovanie nebudú môcť uplatňovať v plnej sume, ale len do výšky 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu  (zníženie z 5,10 € na 2,81 € za odpracovaný deň). Obmedzenie oslobodenia od dane maximálne  do  výšky  2,81  €  nepovažujeme  za zodpovedajúce  hodnote  stravy, ktorú musí v súčasnosti zamestnanec, či živnostník  za teplé jedlo v stravovacích zariadeniach zaplatiť, aj s ohľadom na rastúce ceny v ďalšom období.  KOZ SR už  v prvopočiatkoch  nesúhlasila  so  zavedením  možnosti  výberu  medzi zabezpečením stravovania prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie  sprostredkovať  stravovacie  služby formou  stravovacej  poukážky alebo elektronickej  stravovacej  poukážky a poskytnutím  finančného  príspevku  na  stravovanie. Stravovanie je súčasťou podnikovej sociálnej politiky,  ktorej  nastavenie  jasne  zodpovedalo svojmu účelu, pričom nenastali pochybnosti ani z daňového hľadiska. Výkon  starostlivosti  zamestnávateľa  o zamestnanca,  ktorá  spočíva  v zabezpečení stravovania svojim zamestnancom patrí k dôležitým podmienkam výkonu práce. Plnením tejto povinnosti  sa  zo  strany  zamestnávateľa významne určuje kvalita pracovných podmienok vytvorených  pre  zamestnancov  a súčasne  je  súčasťou  celkového  obrazu  starostlivosti zamestnávateľa o zamestnancov, pričom tento inštitút podnikovej sociálnej politiky využíva najvyšší počet zamestnancov. Už zavedenie možnosti výberu finančného príspevku podľa nášho názoru viedlo všeobecne k zníženiu stravovacích návykov zamestnancov, a to nielen vo vzťahu k vlastným stravovacím  zariadeniam  zamestnávateľa, ale súčasne  aj  k zníženiu  príjmov  samotných stravovacích zariadení a tým k ohrozeniu zamestnanosti v týchto stravovacích zariadeniach.  

 
Vážená pani prezidentka Slovenskej republiky,  
 
ako  predstaviteľ  Konfederácie  odborových  zväzov  Slovenskej  republiky,  najväčšej reprezentatívnej  organizácie  zastupujúcej  zamestnancov  v  Slovenskej  republike, si  Vás dovoľujem požiadať, aby ste predmetnú novelu Zákonníka práce nepodpísali a vrátili ju späť do Národnej rady Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie. Cieľom pôvodného znenia návrhu poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony  malo byť odstránenie nerovnosti pri zdaňovaní rôznych foriem stravovania,  konkrétne  stravovacích  poukážok alebo  elektronických  stravovacích poukážok. Pôvodný návrh zákona dával rovnaké zvýhodnenie pri oslobodení od dane z príjmu zo závislej činnosti a daňovo uznateľných výdavkoch pri finančnom príspevku zamestnávateľa, ktorý prispieva na stravovanie svojich zamestnancov nad rámec Zákonníka práce z vlastných zdrojov,  ako  je to  pri  ostatných formách zabezpečenia stravovania.  Z tohto hľadiska to bolo pre zamestnanca výhodné  a rovnoprávne,  lebo  mohol  dostať aj pri finančnom príspevku až 100 % sumy stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín bez toho, aby mu z tohto finančného príspevku zamestnávateľ zrazil daň a odvod.  Avšak  neodborným  zásahom  ministra  financií  do  procesu  schvaľovania  sa zrovnoprávnilo zdaňovanie všetkých foriem stravovania, avšak len do už spomínanej výšky 2,81 € za odpracovaný deň. Tým došlo v čase rastúcich cien a nákladov k zbytočnému daňovo-
odvodovému  zaťaženiu zamestnancov, čo vyvoláva ich veľkú nespokojnosť. Zamestnanci v žiadnom  prípade  nemôžu  doplácať  na  amaterizmus  návrhov  súčasnej  vlády  a byť rukojemníkmi jej pokusov.

 
S úctou 
 
Marián Magdoško
prezident KOZ SR

 

SPOLUPRACUJEME

newNová ponuka produktov

LEN PRE ČLENOV OZH !

 

Dalian logo new

dalian logo web

Pripravili sme viacero výhod pre členov OZH a ich rodiny.  
 V prípade akýchkoľvek otázok ako môžete tieto výhody využiť

kontaktujte Dalian s.r.o.:

+421 908 622 860

Bibiana Mathiová

hasici@dalian.sk

Spolu dokážeme viac

cennik telekom dalian

 VYSKLADAJTE SI PONUKU TELEKOM

DALIAN SK leták MZ

 

VIP Hasici datart

PONUKA AXA

cetelem1

Odborový zväz hasičov   
Drieňová 22
Bratislava
826 86

tel.: +421(0)692044461

IČO: 30811261

č.ú.: 4007856539/7500 - ČSOB

IBAN : SK26 7500 0000 0040 0785 6539